Serveis Gestoria Laboral

Marta Fuentes Torruella , Col.legiat numero 2105

Departament Laboral : afecta a tota la legislació que regula las relacions entre treballadors i empresaris

Autònoms - persones físiques -que treballen com a empresaris per compte pròpia , cotitzen obligatòriament a la Seguretat Social en règim d'autònoms  i poden contractar treballadors que cotitzen al Règim general 

A les empreses , Societats Limitades , Anònimes , Unipersonals i altres , els Administradors han de cotitzar al règim d'àutònoms i els treballadors al regim general

La Gestoria , informa del tractament legal que ha de complir cada empresari autònom o amb societat en vers l'administració de Hisenda i la Seguretat Social  i executa l'encàrrec del client segons pressupost 

Ens encarreguem de constituir noves societats , Obtenció del CIF . Comunicació d'alta d'empresa o d'autònom  a Hisenda i a la Seguretat Social , Conveni a aplicar als treballadors segons l'activitat de l'Empresa , categories professionals , tipus de contractes , altes i baixes de treballadors , modificacions de contractes , confecció de nòmines i de declaracions a l'Administració de Hisenda i a la Seguretat Social , incidències i conflictes amb els treballadors , expedients de regulacio per les diferents causes que permet la llei , amonestacions , Actuacions a la Inspecció de Treball , conciliacions - CEMAC - acomiadaments , comunicacions per les diferents prestacions que poden obtenir els treballadors.- 
Tambè , Permisos de treball per no residents de la Unio Europea i per tercers països com Rusia , China , i altres
 
Per els ocupadors i treballadors del Règim de la Llar , els podem oferir , desde la posibilitat de legalitzar , fins a la regularització de contracte i Altes a la Seguretat Social 
 
Per més informació ens podeu contactar al 606 973 035 / Salvador. gestoria@totgestio.net -