Avíso Legal - Texto informativo legal

El lloc web i el domini www.totgestio.net corresponen a 2003 TOT GESTIÓ NOU, SL., amb CIF B17747932 i domicili a Av. La Pau, 26 1r 6a, de Platja d'Aro (CP 17250), tel. 972 825 180, adreça electrònica salvador@totgestio.net,. Figura inscrita al Registre Mercantil de Girona, Tom , Foli , Secció , Full , Inscripció .

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
Els drets sobre els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges, dissenys gràfics, marques i altres signes distintius (en endavant els continguts), pertanyen a TOT GESTIÓ o a tercers que n’han autoritzat el seu ús. TOT GESTIÓ presenta aquests continguts per a informar dels seus serveis i activitats. TOT GESTIÓ autoritza la utilització dels continguts per a usos no comercials sempre i quan s’indiqui de forma clara la font. Si els continguts s’utilitzen en entorns web caldrà incloure un enllaç a la pàgina d’inici del lloc web. TOT GESTIÓ es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes en defensa dels seus drets de propietat intel·lectual o industrial.
No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena a https://www.totgestio.net/(framing).

RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS
Tot i que TOT GESTIÓ actua amb el màxim de diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti. Per això TOT GESTIÓ manifesta que les referències dels serveis que es presenten en el seu lloc web tenen una funció orientativa i no obliguen a TOT GESTIÓ fins a la contractació expressa d’una comanda.
TOT GESTIÓ es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web.
TOT GESTIÓ no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc.

CONDICIONS D’ÚS
L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués cor-respondre.