Gestió Integral personalitzada per Particulars i Empreses

Taxes Estrangeria

05/01/2015

Taxes Estrangeria. Quanties de les taxes per tramitació d'autoritzacions administratives, visats en frontera i documents a què es refereix la Llei orgànica 4/2000 i el seu Reglament, aprovat pel Reial Decret 557/2011, de 20 d'abril.

Import de cadascuna de les taxes que s'han de pagar per als tràmits d'estrangeria. Actualitzades a 2015

Amb l'arribada del nou any, hem observat que tant el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques com el Ministeri de l'Interior han actualitzat en les seves respectives pàgines webs els imports de les taxes per autoritzacions administratives, sol·licituds de visats i documents d'identitat en matèria d'immigració i estrangeria. Des d'aquesta data no s'ha tornat a publicar al BOE cap modificació; però, els imports de les taxes d'estrangeria han canviat, tal com apareix en el moment de descarregar la taxa per via telemàtica. 

Taxa per Tramitació d'autoritzacions de residència i altra documentació a ciutadans estrangers Codi 052

TRAMITACIÓ D'AUTORITZACIONS PER A LA PRÒRROGA DE L'ESTADA A ESPANYA

Pròrroga d'estada de curta durada sense visat (import base, que s'incrementarà en 1,05 euros més per cada dia que es prorrogui l'estada): 16,81 €

Pròrroga d'estada de curta durada amb visat (article 34 del Reglament de la Llei Orgànica 4/2000): 30,91 €

Pròrroga de l'autorització d'estada per estudis, mobilitat d'alumnes, pràctiques no laborals o serveis de voluntariat (titular principal i els seus familiars): 16,81 €

TRAMITACIÓ D'AUTORITZACIONS PER A RESIDIR A ESPANYA

Autorització inicial de residència temporal: 10,50 €

Renovació d'autorització de residència temporal: 15,76 €

Autorització de residència temporal per modificació d'una autorització de residència per circumstàncies excepcionals (article 202 del Reglament de la Llei Orgànica 4/2000): 15,76 €

Autorització de residència de llarga durada i autorització de residència de llarga durada-UE: 21,02 €

Autorització de residència temporal per circumstàncies excepcionals per arrelament, protecció internacional, raons humanitàries, col·laboració amb autoritats (inclou la col·laboració contra xarxes organitzades),
seguretat nacional o interès públic, o tramitada d'acord amb la disposició addicional primera.4 del Reglament de la Llei Orgànica 4/2000): 36,78 €

Tramitació d'autoritzacions dels familiars reagrupats, independents del reagrupant (article 59 del Reglament de la Llei Orgànica 4/2000): 15,76 €

Tramitació d'autoritzacions de residència i treball de dones víctimes de violència de gènere i de víctimes del tràfic d'éssers humans (articles 132 i 144 del Reglament de la Llei Orgànica 4/2000): 10,50 €

TARGETES D'IDENTITAT D'ESTRANGERS I CERTIFICATS DE REGISTRE DE RESIDENTS COMUNITARIS

TIE que documenta la primera concessió de l'autorització de residència temporal, d'estada o per a treballadors transfronterers: 15,45 €

TIE que documenta la renovació de l'autorització de residència temporal o la pròrroga de l'estada o de l'autorització per a treballadors transfronterers: 18,54 €

TIE que documenta l'autorització de residència i treball de dones víctimes de la violència de gènere i de víctimes del tràfic d'éssers humans: 15,45 €

TIE que documenta l'autorització de residència de llarga durada o de residència de llarga durada-UE: 21,02 €

Certificat de registre de resident comunitari o targeta de residència de familiar d'un ciutadà de la Unió: 10,60 €.

DOCUMENTS D'IDENTITAT, TÍTOLS I DOCUMENTS DE VIATGE A ESTRANGERS INDOCUMENTATS I ALTRES DOCUMENTS

Autorització d'inscripció d'indocumentats: 21,02 €

Cèdula d'inscripció: 3,15 €

Document d'identitat de refugiat: 10,60 €.

Document d'identitat d'apàtrides: 10,60 €

Document d'identitat de protecció subsidiària: 10,60 €

Títol de viatge: 26,02 €

Document de viatge de la Convenció de Ginebra: 26,02 €

Document de viatge de protecció subsidiària: 26,02 €

Document de viatge dels apàtrides: 26,02 €

Autorització de retorn 10,30 €

Autorització excepcional d'entrada o estada: 16,81 €

Assignació de número d'identitat d'estranger (NIE) a instància de l'interessat: 9,45 €

Certificats o informes emesos a instància de l'interessat: 7,03 €

Autorització d'expedició de Carta d'invitació: 72,12 €

Carta d'invitació 6,30 €

Compulsa i desglossament per cada document relatiu a la Carta d'invitació: 1,05 €.

TRAMITACIÓ DE LA SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ O VISAT DE TRÀNSIT A LA FRONTERA, I DE VISAT D'ESTADA A LA FRONTERA

Tramitació de la sol·licitud d'autorització o visat de trànsit en frontera: 61,82 €

Tramitació de la sol·licitud del visat d'estada a frontera: 61,82 €

Tramitació de la sol·licitud d'autorització o visat de trànsit en frontera per a menors (nens entre 6 i 12 anys d'edat): 36,37 €.

Tramitació de la sol·licitud del visat d'estada a frontera per a menors (nens entre 6 i 12 anys d'edat): 36,37 €.

L'autoritat competent podrà, atenent a l'interès de l'Estat ia l'aplicació dels compromisos internacionals, decidir la gratuïtat del visat a la frontera, segons el que estableix la Decisió 2006/440 / CE del Consell de la
Unió Europea, de 1 juny 2006 .

TRAMITACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE LES AUTORITZACIONS DE TREBALL

1. Autoritzacions inicials de treball
1.1 Per compte d'altri amb autorització de residència (retribució inferior a 2 vegades el SMI): 195,88 €
1.2 Per compte d'altri per a investigació (retribució inferior a 2 vegades SMI): 195,88 €
1.3 Per compte d'altri de professionals altament qualificats titulars de targeta blava-UE (retribució inferior a 2 vegades SMI): 195,88 €
1.4 Per compte d'altri per a treballadors transfronterers (retribució inferior a 2 vegades SMI): 195,88 €
1.5 Autoritzacions de treball per compte propi: 195,88 €
1.6 Per compte d'altri amb autorització de residència (retribució igual o superior a 2 vegades SMI): 391,79 €
1.7 Per compte d'altri de per a investigació (retribució igual o superior a 2 vegades SMI): 391,79 €
1.8 Per compte d'altri de professionals altament qualificats titulars de targeta blava-UE (retribució igual o superior a 2 vegades SMI): 391,79 €
1.9 Per compte d'altri per a treballadors transfronterers (retribució igual o superior a 2 vegades SMI): 391,79 €

2. Renovacions, modificacions o pròrrogues d'autorització de treball amb residència o d'autorització per a treballar
2.1 Renovació o modificació d'una autorització de treball tramitada en un procediment d'autorització de residència temporal i treball: 78,36 €
2.2 Autorització de treball per modificació d'una autorització de residència per circumstàncies excepcionals: 78,36 €
2.3 Pròrroga d'autorització per treballar a treballadors transfronterers: 78,36 €

3. Autoritzacions inicials de treball per compte d'altri de durada determinada
3.1 Autorització de temporada o campanya: 10,50 €
3.2 Autorització d'obra o servei i de caràcter temporal: 10,50 €
3.3 Autorització per a la formació o realització de pràctiques professionals: 10,50 €

4. Pròrrogues d'autorització de treball per compte d'altri de durada determinada: 15,76 €
 
5. Autoritzacions inicials de treball en el marc de prestacions transnacionals de serveis
 
5.1 Retribució inferior a 2 vegades SMI: 195,88 €
5.2 Retribució igual o superior a 2 vegades SMI: 391,79 €
 
6. Pròrroga d'autorització de treball en el marc de prestacions transnacionals de serveis
6.1 Retribució inferior a 2 vegades SMI: 195,88 €
6.2 Retribució igual o superior a 2 vegades SMI: 391,79 €
 
7. Autoritzacions inicials per treballar a titulars d'autorització d'estada per estudis, pràctiques no laborals o serveis de voluntariat: 117,52 €
 
8. Pròrrogues d'autorització per treballar a titulars d'autorització d'estada per estudis, pràctiques no laborals o serveis de voluntariat: 39,16 €
 
9. Altres autoritzacions per treballar
9.1 Retribució inferior a 2 vegades SMI: 195,88 €
9.2 Retribució igual o superior a 2 vegades SMI: 391,79 € 

Font: parainmigrantes

Serveis estrangeria, tràmits estrangers, permís residència, Serveis estrangeria Platja d'Aro 

Aquest lloc web fa servir cookies. Si hi segueix navegant considerarem que n’està acceptant el seu ús. Més informació sobre les cookies