Gestió Integral personalitzada per Particulars i Empreses

Llei 36/2014, de pressupostos generals de l'estat per al 2015. Aspectes fiscals i laborals

30/12/204

El BOE d'avui, 30 de desembre, publica la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a 2015, de la qual a continuació ressenyem els seus aspectes més rellevants en matèria tributària i social

1. Mesures en l'àmbit tributari

1.1. Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (disp. Trans. 3a)

En l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, es regula la compensació per la pèrdua de beneficis fiscals que afecta alguns contribuents amb la vigent Llei reguladora de l'Impost, quins són els perceptors de determinats rendiments del capital mobiliari amb període de generació superior a dos anys el 2014 respecte als establerts en la normativa de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques vigent fins a 31 de desembre del 2006.

1.2. En l'impost sobre societats (disp. Final 21a)

Amb efectes des del 1 de gener de 2015 i vigència indefinida, la disposició transitòria trenta-sisena de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'Impost sobre Societats, queda redactada de la manera següent:
«Disposició transitòria trenta-sisena. Límit a la compensació de bases imposables negatives i actius per impost diferit per a l'any 2016.

Amb efectes per als períodes impositius que s'iniciïn l'any 2016, els límits que estableix l'apartat 12 de l'article 11, en el primer paràgraf de l'apartat 1 de l'article 26, en la lletra e) de l'apartat 1 de l'article 62 i en les lletres d) ie) de l'article 67, d'aquesta Llei són del 60 per cent, en els termes establerts, respectivament, en els esmentats preceptes. »

1.3. Impost sobre el Patrimoni (art. 61)

Es procedeix a prorrogar durant 2015 l'exigència de la seva gravamen, per al que es modifica l'apartat segon de l'article únic del Reial decret llei 13/2011, de 16 de setembre, pel qual es restableix l'Impost sobre el Patrimoni.

1.3. Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (art. 63)

S'actualitza l'escala que grava la transmissió i rehabilitació de grandeses i títols nobiliaris a l'1 per cent.

A més, per als fons de capital risc s'estableix l'exempció de totes les operacions subjectes a gravamen en la modalitat d'operacions societàries, per equiparar el seu tractament al dels fons de titulització hipotecària i els fons de titulització d'actius financers.

1.4. Taxes (art. 65)
Pel que fa a les taxes, s'actualitzen, amb caràcter general, a l'1 per cent els tipus de quantia fixa de les taxes de la Hisenda estatal, excepte les que s'hagin creat o actualitzat específicament per normes dictades l'any 2014.

Les taxes exigibles per la Direcció Central de Trànsit s'ajustaran, una vegada aplicat el coeficient anteriorment indicat, al múltiple de 10 cèntims d'euro immediatament superior, excepte quan l'import a ajustar sigui múltiple de 10 cèntims d'euro.

Es mantenen la quantia de la taxa de regularització cadastral i els tipus i quanties fixes establertes per a les taxes que graven els jocs de sort, envit o atzar, en els imports exigibles durant 2014.
Es manté amb caràcter general la quantificació dels paràmetres necessaris per determinar l'import de la taxa per reserva del domini públic radioelèctric.

De la mateixa manera, es mantenen les quanties de la taxa d'aproximació i de les prestacions patrimonials de caràcter públic aeroportuàries, en els imports exigibles en 2014.

S'estableixen les bonificacions aplicables en els ports d'interès general a les taxes d'ocupació, del vaixell, del passatge i de la mercaderia, així com els coeficients correctors d'aplicació a les esmentades taxes del vaixell, del passatge i de la mercaderia, d'acord amb el que disposa el text refós de la Llei de Ports de l'Estat i de la Marina Mercant, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2011, de 5 de setembre.

D'altra banda, es mantenen per al 2015 les quanties bàsiques de les taxes portuàries en els imports exigibles en 2014.

1.5. Impost sobre Béns immobles

a) Determinació de la base liquidable (disp. final 9a)

Amb efectes d'1 de gener de 2015 i vigència indefinida es modifica la disposició transitòria dotzena del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que queda redactada en els termes :

«Determinació de la base liquidable de l'Impost sobre Béns Immobles.

La determinació de la base liquidable de l'Impost sobre Béns Immobles, atribuïda als ajuntaments en l'apartat 3 de l'article 77 d'aquesta Llei, es realitzarà per la Direcció General del Cadastre, llevat que l'ajuntament comuniqui a aquest centre directiu que la competència serà exercida per ell. Aquesta comunicació s'ha de fer abans que finalitzi el mes de febrer de l'any en què assumeixi l'exercici de l'esmentada competència. »

b) El termini previst en l'article 72.6 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per aprovar els nous tipus de gravamen de l'Impost sobre Béns Immobles pels ajuntaments afectats per procediments de valoració col·lectiva de caràcter general que hagin de tenir efectes l'1 de gener del 2016 es s'amplia fins al 31 de juliol de 2015. (disp .. trans. 5a)

1.6. Cadastre

a) l'actualització dels valors, a l'alça oa la baixa, per la seva adequació amb el mercat immobiliari està directament vinculada, a nivell municipal, amb la data d'aprovació de la corresponent ponència de valors. Amb aquesta finalitat ia la vista dels estudis realitzats a l'efecte, s'estableixen diferents coeficients en funció de l'any d'entrada en vigor dels valors cadastrals resultants d'un procediment de valoració col·lectiva, que seran aplicats a aquells municipis que han acreditat el compliment dels requisits legalment establerts i que estan inclosos en l'Ordre Ministerial prevista en aquest precepte. (art. 62)

b) El termini de sol·licitud a la Direcció General del Cadastre de l'aplicació de coeficients d'actualització de valors cadastrals que preveu l'article 32.2.c) del text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març, de sol·licitud d'aplicació, en funció de l'any d'entrada en vigor de la corresponent ponència de valors del municipi s'amplia fins al 31 de juliol de 2015. (disp .. trans. 4a)

1.7. Bonificacions en els Impost sobre Béns Immobles i Increment del Valor dels Terrenys per a Lorca, Múrcia (DISPS. Adics. 66.ª i 67.ª).

Es concedeix una bonificació del 50 per cent de les quotes de l'Impost sobre Béns Immobles corresponents a l'exercici 2015, amb els mateixos requisits establerts per a l'exempció regulada en aquest impost en l'article 12 del Reial decret llei 6/2011, de 13 de maig , pel qual s'adopten mesures urgents per reparar els danys causats pels moviments sísmics esdevinguts l'11 de maig de 2011 a Lorca, Múrcia.

La bonificació s'aplicarà a la quota resultant d'aplicar, si escau, la resta de bonificacions legalment previstes.

Excepcionalment durant 2015 es concedeix una bonificació del 50 per cent de les quotes de l'Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana per a les transmissions dels béns immobles a què es refereix l'apartat 1 de l'article 12 del Reial decret llei 6 / 2011, de 13 de maig, pel qual s'adopten mesures urgents per reparar els danys causats pels moviments sísmics esdevinguts l'11 de maig de 2011 a Lorca, Múrcia, que es duguin a terme per a la reconstrucció de la zona afectada per aquests sismes.

La bonificació s'aplicarà a la quota resultant d'aplicar, si escau, la resta de bonificacions legalment previstes

2. Mesures en l'àmbit laboral i social

2.1. Bases i tipus de cotització dels diferents règims de la Seguretat Social

Les bases i tipus de cotització a la Seguretat Social, desocupació, protecció per cessament d'activitat, Fons de Garantia Salarial i formació professional, a partir de l'1 de gener de 2015, seran els següents, tenint en compte que el límit màxim de la base de cotització ha augmentat en un 0,25% (és a dir, en la mateixa quantia que les pensions públiques):

BASES DE COTITZACIÓ

  • El límit màxim en cada un dels règims de la Seguretat Social que ho tinguin establert és, a partir de l'1 de gener de 2015, de 3.606,00 euros mensuals.
  • El límit mínim, llevat de disposició expressa en contra, és l'import del salari mínim interprofessional incrementat en un sisè (art. 16.2 LGSS; RD 1106/14).

TIPUS DE COTITZACIÓ

Es mantenen sense canvis en general. S'incrementen amb les cotitzacions dels empleats de llar.
Règim General (Art. 103.Dos LPGE 2015)
L'import de les bases mínimes s'incrementa a partir de l'1 de gener de 2015, respecte de les vigents a 31 de desembre de 2014, en el mateix percentatge que augmenti el salari mínim interprofessional, és a dir, un 0,5%.

BASES DE COTITZACIÓ CONTINGÈNCIES COMUNES

 

Grup de cotització

 

Categories professionals

Bases mínimes

Euros/mes

Bases màximes

Euros/mes

1

Enginyers i llicenciats. Personal d'alta direcció no inclòs a l'article 1.3.c) de l'Estatut dels Treballadors

 

3.606,00

2

Enginyers tècnics, pèrits i ajudants titulats

 

3.606,00

3

Caps administratius i de taller

 

3.606,00

4

Ajudants no titulats

 

3.606,00

5

Oficials Administratius

 

3.606,00

6

Subalterns

 

3.606,00

7

Auxiliars Administratius

 

3.606,00

 

 

Bases mínimes

Euros/día

Bases màximes

Euros/día

8

Oficials de primera i segona

 

120,20

9

Oficials de tercera i especialistes

 

120,20

10

Peons

 

120,20

11

Treballadors menors de divuit anys, sigui quina sigui la seva categoria professional

 

120,20

 

TIPUS DE COTITZACIÓ (%)

CONTINGÈNCIES

EMPRESA

TREBALLADORS

TOTAL

Comunes

23,60

4,70

28,30

Hores extraordinàries Força Major

12,00

2,00

14,00

Resta Hores Extraordinàries

23,60

4,70

28,30

 

 

EMPRESA

TREBALLADORS

TOTAL

FOGASA

0,20

 

0,20

 

 

EMPRESA

TREBALLADORS

TOTAL

FORMACIÓ PROFESSIONAL

0,60

0,10

0,70

 

BASES COTITZACIÓ DE AT Y EP

MÀXIM

 

 

 

3.606,00

 

 

 

         

TIPUS DE COTITZACIÓ PER AT I MP

S'apliquen els percentatges de la tarifa de primes inclosa en la disposició addicional quarta de la Llei 42/2006, de 28 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2007, sent les primes resultants a càrrec exclusiu de l'empresa.

* Pel que fa a la cotització en els contractes per a la formació i l'aprenentatge, les quotes s'incrementaran, respecte a les quanties vigents a 31 de desembre de 2014, el mateix percentatge en què augmenti la base mínima del Règim General, que és el mateix percentatge en què s'incrementi el Salari Mínim Interprofessional per al 2015, és a dir, en un 0,5%.

* La cotització del personal investigador en formació durant els dos primers anys es durà a terme aplicant les regles contingudes en els contractes per a la formació i l'aprenentatge, pel que fa a la cotització per contingències comunes i professionals. I per a la determinació de la quantia de les prestacions econòmiques se seguirà aplicant la base mínima corresponent al grup 1 de cotització del Règim General.

2.2 Reducció en la cotització a la Seguretat Social en els supòsits de canvi de lloc de treball per risc durant l'embaràs o durant la lactància natural, així com en els supòsits de malaltia professional (disp. Adic. 85.ª)

En els supòsits en què, per raó de risc durant l'embaràs o risc durant la lactància natural, la treballadora, en virtut del que preveu l'article 26 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, sigui destinada a un lloc de treball o funció diferent i compatible amb el seu estat, s'aplicarà, respecte a les quotes meritades durant el període de permanència en el nou lloc de treball o funció, una reducció, suportada pel pressupost d'ingressos de la seguretat Social, del 50 per cent de l'aportació empresarial en la cotització a la Seguretat Social per contingències comunes.

Aquesta mateixa reducció serà aplicable, en els termes i condicions que es determinin per reglament, en aquells casos en què, per raó de malaltia professional, es produeixi un canvi de lloc de treball en la mateixa empresa o l'acompliment, en una altra diferent, d'un lloc de treball compatible amb l'estat del treballador.

2.3 Reducció de cotitzacions en les persones que presten serveis a la llar familiar (disp. Adic. 86a)

Es prorroguen durant l'exercici 2015 els beneficis en la cotització a la Seguretat Social reconeguts en la Disposició transitòria única de la Llei 27/2011, d'1 d'agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de Seguretat Social.

2.4 Bonificació de quotes empresarials a la SS per prolongació del període d'activitat de treballadors amb contractes fixos discontinus en els sectors de turisme, comerç vinculat al mateix i hostaleria (disp .. adic. 87.ª).

Les empreses, excloses les pertanyents al sector públic, dedicades a activitats enquadrades en els sectors de turisme, comerç vinculat al mateix i hostaleria que generin activitat productiva en els mesos de març i de novembre de cada any i que iniciïn i / o mantinguin en alta durant aquests mesos l'ocupació dels treballadors amb contractes de caràcter fix discontinu, podran aplicar una bonificació en aquests mesos del 50 per cent de les quotes empresarials a la Seguretat Social per contingències comunes, així com pels conceptes de recaptació conjunta de desocupació, FOGASA i Formació Professional d'aquests treballadors.

2.5. Revaloració de pensions (art. 37 i 41)

Les pensions abonades pel sistema de la Seguretat Social, en la modalitat contributiva, així com les pensions de classes passives de l'Estat, experimentaran l'any 2015 un increment del 0,25 per cent, sense perjudici de les excepcions contingudes en els articles següents d'aquest capítol.

L'import a percebre com a conseqüència de l'assenyalament inicial de les pensions públiques enumerades en l'article 42 de la Llei 37/1988, de 28 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a 1989, no podrà superar, durant l'any 2015, la quantia íntegra de 2.560,88 euros mensuals, sense perjudici de les pagues extraordinàries que poguessin correspondre al seu titular, la quantia també estarà afectada pel citat límit.

No obstant el que disposa el paràgraf anterior, si el pensionista té dret a percebre menys o més de 14 pagues a l'any, incloses les extraordinàries, el límit mensual haurà de ser adequat, als efectes que s'assoleixi o no superi la quantia íntegra anual de 35.852,32 euros.

Quan un mateix titular causi simultàniament dret a dues o més pensions públiques, l'import conjunt a percebre com a conseqüència de l'assenyalament inicial de totes elles estarà subjecte als mateixos límits que s'estableixen en l'apartat anterior (art. 40)

La quantia de les pensions de jubilació i invalidesa del sistema de la Seguretat Social, en la modalitat no contributiva, es fixarà en 5.136,60 euros íntegres anuals (art. 46).

2.6. Complements de pensió per a pensionistes que no tinguin habitatge (art. 46.Dos)

Per a l'any 2015, s'estableix un complement de pensió, fixat en 525,00 euros anuals, per al pensionista que acrediti fefaentment que no tenen habitatge en propietat i tenir, com a residència habitual, un habitatge llogat al pensionista el propietari no tingui amb ell relació de parentiu fins a tercer grau, ni sigui cònjuge o persona amb la qual constitueixi una unió estable i convisqui amb anàloga relació d'afectivitat a la conjugal.

2.7. Pensions de l'extingida assegurança obligatòria de vellesa i invalidesa (art. 47. Un).

A partir de l'1 de gener de l'any 2015, la quantia de les pensions de l'extingida Assegurança Obligatòria de Vellesa i Invalidesa, no concurrents amb altres pensions públiques, queda fixada en còmput anual en 5.682,60 euros.

Quan concorrin amb pensions de viduïtat d'algun dels règims del sistema de la Seguretat Social, o amb alguna d'aquestes pensions i, a més, amb qualsevol altra pensió pública de viduïtat, són de 5.518,80 euros en còmput anual.

2.8. indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM) per a 2015 (disp. addici. 84.ª).
a) L'IPREM diari, 17,75 euros.
b) L'IPREM mensual, 532,51 euros.
c) L'IPREM anual, 6.390,13 euros.

2.9. Ampliació de la durada del permís de paternitat en els casos de naixement, adopció o acolliment. (disp. final 10a)

Es fa una nova redacció de la disposició final segona de la Llei 9/2009, de 6 d'octubre, d'ampliació de la durada del permís de paternitat en els casos de naixement, adopció o acolliment, que resta redactada de la manera següent:

«Disposició final segona.

Aquesta Llei entra en vigor a partir de l'1 de gener de 2016. »

2.10 Determinació de la base reguladora de les prestacions de jubilació i incapacitat permanent; maternitat i per paternitat i incapacitat temporal (disp. trans. 3a)

S'afegeixen dos nous paràgrafs a la lletra a) de la regla tercera de l'apartat 1 de la disposició addicional setena del TR LGSS, aprovat pel RDLeg 1/1994, de 20 de juny, que passa a tenir la redacció següent:

«A) La base reguladora de les prestacions de jubilació i incapacitat permanent es calcularà d'acord amb la regla general. Per a les prestacions per maternitat i per paternitat, la base reguladora diària serà el resultat de dividir la suma de les bases de cotització acreditades a l'empresa durant l'any anterior a la data del fet causant entre 365.

Per a la prestació per incapacitat temporal, la base reguladora diària serà el resultat de dividir la suma de les bases de cotització a temps parcial acreditades des de l'última alta laboral, amb un màxim de tres mesos immediatament anteriors al del fet causant, entre el nombre de dies naturals compresos en el període.

La prestació econòmica s'abonarà durant tots els dies naturals en què l'interessat es trobi en la situació d'incapacitat temporal. »

2.11 Es deroga la disposició addicional cinquantena vuitena del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/1994, de 20 de juny (disp .. derogatòria única).

2.12. Prestacions familiars de la Seguretat Social (disp. Adic. 26a).

A partir de l'1 de gener de 2015, la quantia de les prestacions familiars de la Seguretat Social, en la modalitat no contributiva, així com l'import del límit d'ingressos per a l'accés a les mateixes, regulats en la secció segona del capítol IX del títol II del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, seran els següents:

Un. La quantia de l'assignació econòmica establerta a l'article 182 bis.1 és en còmput anual de 291 euros.

Dos. La quantia de les assignacions establertes a l'article 182 bis.2 per als casos en què el fill o menor acollit a càrrec tingui la condició de discapacitat serà:
a) 1.000 euros quan el fill o menor acollit a càrrec tingui un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent.
b) 4.402,80 euros quan el fill a càrrec sigui major de 18 anys i estigui afectat per una discapacitat en un grau igual o superior al 65 per cent.
c) 6.604,80 euros quan el fill a càrrec sigui major de 18 anys, estigui afectat per una discapacitat en un grau igual o superior al 75 per cent i, com a conseqüència de pèrdues anatòmiques o funcionals, necessiti el concurs d'una altra persona per realitzar els actes més essencials de la vida, com ara vestir-se, desplaçar-se, menjar o anàlegs.

Tres. La quantia de la prestació per naixement o adopció de fill establerta a l'article 186.1, en supòsits de famílies nombroses, monoparentals i en els casos de mares discapacitades, serà de 1.000 euros.

2.13 Règim excepcional de disposició dels actius del Fons de Reserva de la Seguretat Social (disp .. addici. 10a).

Durant els exercicis 2015 i 2016 no és aplicable el límit del tres per cent fixat amb caràcter general en l'article 4 de la Llei 28/2003, de 29 de setembre, reguladora del Fons de Reserva de la Seguretat Social.

2.14 Ajornament de l'aplicació de la Disposició addicional trentena de la Llei 27/2011, d'1 d'agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de Seguretat Social (disp. Adic. 29a).

S'ajorna l'aplicació del que estableix la disposició addicional trentena de la Llei 27/2011, d'1 d'agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de Seguretat Social.

2.15 Es deixa sense efecte per a l'exercici 2015 que preveu l'article 2 ter 4 de la Llei orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social (disp. Adic. 72. ª).

2.16. Se suspèn l'aplicació de l'article 7.2, de l'article 8.2.a), de l'article 10, de l'article 32.3, paràgraf primer i de la disposició transitòria primera de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l'Autonomia Personal i atenció a les persones en situació de dependència. (disp. adic. 73.ª)

2.17 S'ajorna l'aplicació de la disposició addicional vintena vuitena de la Llei 27/2011, d'1 d'agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de Seguretat Social (disp .. addici. 90.ª)

2.18 Modificació de la Llei 27/2011, d'1 d'agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de Seguretat Social. (disp .. final 16a)


Amb efectes d'1 de gener de 2015 i vigència indefinida, es fa una nova redacció de la disposició final dotzena de la Llei 27/2011, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de Seguretat Social, en el seu apartat 1, lletra d), en els següents termes:

«D) La disposició final desena, que entrarà en vigor l'1 de gener de 2016.»

La resta de la disposició roman amb la mateixa redacció.

2.19 Integració dels Registradors de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms. (disp .. adic. 90.ª)

A partir de l'1 de gener de 2015, els membres del Cos de Registradors de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles, així com els del Cos d'Aspirants, que ingressin en aquests cossos a partir d'1 de gener de 2015, quedaran integrats en el règim especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms.

3. Altres mesures

3.1. Interès legal del diner (disp. Adic. 32a).

El tipus d'interès legal del diner, aquest queda establert en el 3,50 per cent fins al 31 de desembre de l'any 2015.
Durant el mateix període, l'interès de demora ex arts. 25.6 LGT i 38.2 Llei 38/2003, serà del 4,375 per cent.

3.2. Recuperació de la paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012 (disp .. addici. 12a).

Cada Administració Pública, en el seu àmbit, podrà aprovar l'abonament de quantitats en concepte de recuperació dels imports efectivament deixats de percebre com a conseqüència de la supressió de la paga extraordinària, així com de la paga addicional de complement específic o pagues addicionals equivalents, corresponents al mes de desembre de 2012, per aplicació del Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, amb l'abast i límits que estableix aquesta disposició.

3.3. Oferta d'ocupació pública per al 2015

Al llarg de 2015 no es procedirà en el sector públic a la incorporació de nou personal. Excepcionalment en aquest exercici s'augmenta fins al 50 per cent la taxa de reposició permesa a certs sectors i administracions considerats prioritaris. A més s'assegura la cobertura de les places de militars professionals de tropa i marineria la plantilla màxima s'estableix a través d'una disposició addicional en la mateixa Llei.
Es mantenen les restriccions a la contractació de personal laboral temporal i al nomenament de funcionaris interins, atribuint a aquesta un caràcter rigorosament excepcional i vinculant-lo a necessitats urgents i inajornables

3.4. Oferta d'Ocupació Pública per a l'accés a les carreres judicial i fiscal (disp. Addici. 13a).

Per tal de donar compliment a les previsions establertes en la Llei Orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del poder judicial, l'Oferta d'Ocupació Pública per a l'accés a les carreres judicial i fiscal que pugui derivar-se de l'acumulació de places prevista en l'article 21.Tres d'aquesta Llei, no podrà superar, l'any 2015, el límit màxim de 100 places, que es destinaran a la substitució gradual d'ocupació temporal.

3.5. Autorització per a la provisió de places docents vacants a les Universitats públiques (disp. Adic. 96.ª).

Durant l'exercici 2015, les universitats poden convocar concursos per a la provisió de places docents vacants dotades en l'estat de despeses dels seus pressupostos, de conformitat amb les regles que preveu aquesta Llei.

3.6. Assignació de quantitats a activitats d'interès general considerades d'interès social (disp. Adic. 50a)

L'Estat destinarà a subvencionar activitats d'interès general considerades d'interès social, en la forma que s'estableixi per reglament, el 0,7 per cent de la quota íntegra de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques de l'exercici 2015 corresponent als contribuents que manifestin expressament la seva voluntat en aquest sentit.

Font: Notícies Jurídiques
Reforma fiscal, IVA, Impost Societats, Ministeri d'Hisenda, Política fiscal, Reformes polítiques, IRPF, Impostos, Tributs, Gestoria Platja d'Aro

Aquest lloc web fa servir cookies. Si hi segueix navegant considerarem que n’està acceptant el seu ús. Més informació sobre les cookies