Gestió Integral personalitzada per Particulars i Empreses

Número d'Identitat d'Estranger (NIE) - Serveis estrangeria Platja d'Aro

25/11/2014

Procediment de sol•licitud de número d'identitat d'estranger (NIE)

Llei Orgànica 4/2000, de 11 de gener, sobre Drets i Llibertats dels Estrangers a Espanya i la seva integració social (art. 34.2).

Reglament de la Llei orgànica 4/2000, aprovat pel Reial Decret 557/2011, de 20 d'abril (article 206).

Tipus d'autorització 

Es tracta d'atorgar un nombre d'identitat d'estranger als efectes d'identificació.

Requisits necessaris

1. No trobar-se en Espanya en situació irregular.2. Que sigui sol•licitat pels interessos econòmics, professionals o socials de l'estranger.3. Que es comuniquin els motius pels quals sol•liciten l'assignació del número.

Documentació a aportar

Nota: amb caràcter general s'hauran d'aportar còpies dels documents i exhibir els originals en el moment de presentar la sol•licitud.

1. Imprès de sol•licitud en model oficial (EX-15) per duplicat, degudament emplenat i signat per l'estranger. 
2. Còpia del passaport complet, títol de viatge o cèdula d'inscripció, o document d'identitat si el sol•licitant és ciutadà de la Unió.
3. Comunicació de les causes econòmiques, professionals o socials que justifiquen la sol•licitud.

Nota important: quan s'aportin documents d'altres països han d'estar traduïts al castellà o llengua cooficial del territori on es presenti la sol•licitud.

D'altra banda, tot document públic estranger ha de ser prèviament legalitzat per l'Oficina consular d'Espanya amb jurisdicció en el país on s'ha expedit el document o, si s'escau, pel Ministeri d'Afers Exteriors i Cooperació excepte en el cas en que aquest document hagi estat postil•lat per l'autoritat competent del país emissor segons el Conveni de l'Haia de 5 d'octubre de 1961 i llevat que aquest document estigui exempt de legalització en virtut de Conveni Internacional.

Informació sobre el procediment

Subjecte legitimat per presentar la sol•licitud: l'estranger personalment o mitjançant representació.

Lloc de presentació:
- Des d'Espanya: a la Direcció General de Policia i de la Guàrdia Civil directament, o a través de l'Oficina d'Estrangeria o comissaria de policia de la província on tingui fixat el seu domicili.
- Des de fora d'Espanya: en la missió diplomàtica o oficina consular espanyola corresponent a la seva demarcació de residència i dirigit a la Comissaria General d'Estrangeria i Fronteres.

Les taxes per l'assignació de número d'identitat d'estranger (NIE): cal pagar amb anterioritat a la resolució del procediment, són:
- Model 790, codi 052 epígraf 6.5 "ssignació de número d'identitat d'estranger (NIE) a instància de l'interessat ... ..9,36 euros

Termini de resolució de la sol•licitud: cinc dies des de l'entrada de la sol•licitud en el registre de l'òrgan competent per a la seva tramitació.

Font: Parainmigrantes.info

Serveis estrangeria, tràmits estrangers, NIE, permís residència, Serveis estrangeria Platja d'Aro

Aquest lloc web fa servir cookies. Si hi segueix navegant considerarem que n’està acceptant el seu ús. Més informació sobre les cookies