Examen de nacionalitat espanyola. Com fer la prova de coneixements constitucionals i socioculturals (CCSE)

30/06/2015

Per sol·licitar la nacionalitat espanyola caldrà realitzar una prova que acrediti el coneixement de la Constitució Espanyola i de la realitat social i cultural espanyoles: CCSE

Els sol·licitants de la nacionalitat espanyola han d'acreditar el coneixement de la Constitució Espanyola i de la realitat social i cultural espanyoles mitjançant una prova de Coneixements constitucionals i socioculturals d'Espanya (CCSE).

Els menors d'edat i les persones amb capacitat modificada estan exempts de realitzar la prova.

La prova de coneixements constitucionals i socioculturals d'Espanya (CCSE) ha estat elaborada per l'Institut Cervantes i està composta per un total de 25 preguntes de resposta tancada (selecció múltiple entre tres opcions o de verdader / fals). La prova té una durada máxima de 45 minuts.

Els continguts de la prova CCSE es divideixen en dos grups: Constitució i organització administrativa i territorial d'Espanya (60% de les preguntes) i cultura, història i societat espanyoles (40% de les preguntes). El repertori de continguts de la prova CCSE correspon a una selecció dels continguts detallats en la fase d'aproximació de dos inventaris de coneixements culturals del Pla curricular de l'Institut Cervantes. Nivells de referència:

1. Referents culturals, del qual s'han seleccionat els aspectes de major universalitat i major accessibilitat, i
2. Sabers i comportaments socioculturals, del qual s'han seleccionat els continguts relacionats amb els temes més propers a les experiències quotidianes dels candidats.

Sistema de qualificació i certificació de la prova CCSE

La prova CCSE conté preguntes d'una sola resposta correcta preseleccionada, pel que es qualifica de forma automàtica. Les respostes correctes reben 1 punt; les incorrectes 0 punts i no es penalitzen.La puntuació màxima que es pot obtenir a la prova CCSE és igual al nombre de preguntes que conté (és a dir, 25).

El termini previst de comunicació de resultats de la prova CCSE és de 20 dies aproximadament després de la realització de la prova.

Els candidats podran consultar els seus resultats de forma electrònica en el seu espai privat, que s'habilitarà en aquest mateix lloc web, mitjançant l'accés facilitat en el moment de la inscripció. En aquest espai es podrà descarregar la certificació electrònica de qualificacions (la certificació comptarà amb un codi segur de verificació que permetrà contrastar l'autenticitat de la còpia en paper).

Forma de preparació de la prova CCSE

Els candidats es podran presentar a la prova CCSE sense haver realitzat cap curs específic, o haver utilitzat un material concret.

No obstant això, els candidats podran disposar properament del següent material de suport:

Guia de la prova CCSE: s'adreça a professionals de centres d'ensenyament d'espanyol, formadors de candidats, prescriptors de la prova i candidats interessats a conèixer informació detallada sobre aquesta prova. Inclogui una descripció de l'estructura de l'examen i de les tasques que el conformen, així com inventari dels continguts CCSE. Ejemplo tipus de la prova CCSE. Un manual per a la preparació de la prova CCSE.

Font: parainmigrantes

serveis estrangeria platja d'aro, Tot gestio serveis d'estrangeria, gestoria