Gestió Integral personalitzada per Particulars i Empreses

És necessari vendre un immoble antic abans de final d'any per anticipar-se a la reforma fiscal?

18/11/2014

Si bé la supressió dels beneficis fiscals suposa un increment de la tributació de les transmissions immobiliàries a partir de 2015, hi ha altres factors que cal tenir en compte

El Projecte de reforma fiscal, encara en tramitació parlamentària, planteja la supressió de dos beneficis fiscals que fins ara s'apliquen en les transmissions de béns immobles reduint la seva tributació en l'IRPF i en l'Impost sobre Societats: els coeficients d'abatiment i els coeficients d’actualització.

Els anomenats coeficients d'abatiment, que resulten d'aplicació a les plusvàlues generades per les transmissions d'immobles adquirits per persones físiques amb anterioritat al 31 de desembre de 1994, permeten reduir la plusvàlua generada entre la data d'adquisició i el 19 de gener del 2006. per la seva banda, els coeficients d'actualització permeten, tant a persones físiques com a persones jurídiques, la correcció de l'efecte de la inflació sobre les plusvàlues derivades de la transmissió de qualsevol immoble amb independència de quan s'hagi adquirit (ja sigui abans o després de 1994 o de 2006).

En la redacció inicial del Projecte de reforma fiscal, aprovada al juny de 2014, es preveia la supressió de tots dos beneficis fiscals a partir de l'1 de gener de 2015. El Grup Parlamentari Popular al Senat ha formulat, però, finalment, una esmena al Projecte de Llei que mitiga temporalment l'impacte de la supressió dels coeficients d'abatiment. D'acord amb aquesta esmena, aquests es podran seguir aplicant per part de les persones físiques que transmetin aquest tipus d'immobles a partir de l'1 gener 2015 però només quan el valor de transmissió de l'immoble no superi els 400.000 euros.

Aquest límit de 400.000 euros s'ha de tenir en compte considerant els valors de transmissió de tots els elements patrimonials adquirits abans del 31 de desembre de 1994 que el contribuent pugui realitzar des de l'entrada en vigor d'aquesta reforma.

D'altra banda, es manté la supressió dels coeficients d'actualització, que afecten tant a persones físiques com a jurídiques que transmeten immobles, amb independència de la seva data d'adquisició.

La taula reflecteix l'impacte fiscal d'aquesta reforma: Per l'exemple proposat, l'entrada en vigor del Projecte de Reforma, suposaria que el contribuent passés de tributar en la seva renda per 31.516 euros si transmetés la vivenda el 2014 a tributar per 118.880 euros si la transmetés en 2015, un cop superat el llindar de 400.000 euros en vendes anteriors d'elements patrimonials. El que suposa que aquest contribuent podria arribar a tributar per la venda de l'habitatge fins a un 58% més si la vengués el 2015, en lloc d'en 2014.

Un cop analitzat l'estat actual del Projecte de reforma fiscal, la veritat és que resulta recomanable, en tot cas, que els contribuents que actualment podrien gaudir d'un o dos beneficis fiscals (coeficients d'abatiment i coeficients d'actualització) revisin la seva posició fiscal abans que finalitzi l'any per valorar la conveniència de procedir a la transmissió dels béns immobles per preservar aquests beneficis fiscals. En alguns casos fins i tot podria estimar-se, en funció de les circumstàncies de cada cas, l'impacte d'una possible donació a familiars o la venda o aportació de l'immoble a una societat participada pel contribuent.

És cert, però que, si bé la supressió d'aquests beneficis fiscals suposa un increment notable de la tributació de les transmissions immobiliàries a partir de l'1 de gener de 2015, hi ha altres factors que cal tenir en compte en efectuar aquestes estimacions.

Així, d'una banda, l'anunciada reducció dels tipus impositius que graven les plusvàlues que es generin en la transmissió de qualsevol classe d'actius (des de l'actual 27% al 24% el 2015 i 23% a partir de 2016) o la nova exempció per a les plusvàlues obtingudes per majors de 65 anys que destinin el producte de la transmissió a la constitució d'una renda vitalícia.

D'altra banda, han ponderara els costos de qualsevol transmissió immobiliària (notari, registre, impostos indirectes) i, singularment, l'impacte de l'Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana ("plusvàlua municipal") que, quan els immobles han romàs en el patrimoni del transmetent durant molts anys, sovint supera el propi import de l'IRPF en la transmissió.

No és estrany, per això, que una anàlisi de la tributació global de l'operació pot aconsellar no procedir a la transmissió de l'immoble, per resultar molt més gran el cost que suposen altres tributs com la plusvàlua municipal que la renúncia a l'exercici dels beneficis fiscals assenyalats.

Si a això s'afegeix que un possible excés d'oferta pugui portar a una valoració de l'immoble a la baixa per a procedir a la seva venda abans que finalitzi 2014, la conclusió és que no es pot afirmar que, en qualsevol cas, és aconsellable procedir a la venda dels immobles "antics" abans que finalitzi el 2014. cal dur a terme una valoració de totes les circumstàncies concurrents per assegurar que la venda de l'immoble suposi veritablement un estalvi fiscal per al contribuent i no, per contra, un innecessari bestreta d'impostos.

Font: El Pais

Mercat immobiliari, Habitatge, Urbanisme, Reforma fiscal, Immobiliària Platja d'Aro, Inversions immobiliàries

Aquest lloc web fa servir cookies. Si hi segueix navegant considerarem que n’està acceptant el seu ús. Més informació sobre les cookies